[{"hash":"bf80e1e58959163c1ad962d1d71d3c00","score":"1","length":"220","name":"Hamvatan","rating":"792","artist":{"name":"Shahram Shabpareh & Ebi & Shahrokh"},"block":"1","uid":"bf80e1e58959163c1ad962d1d71d3c00","original_uid":"bf80e1e58959163c1ad962d1d71d3c00"},{"hash":"c8695e656c596be6aaa1092a566899c2","score":"2","length":"220","name":"Hamvatan","rating":"8","artist":{"name":"Ebi","uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ","original_uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ"},"block":"2","uid":"c8695e656c596be6aaa1092a566899c2","original_uid":"c8695e656c596be6aaa1092a566899c2"},{"hash":"b36d7a5d37d6b317420d69684375edf2","score":"2","length":"16","name":"Hamvatan","rating":"2","artist":{"name":"Ebi","uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ","original_uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ"},"block":"2","uid":"b36d7a5d37d6b317420d69684375edf2","original_uid":"b36d7a5d37d6b317420d69684375edf2"},{"hash":"46acc7a5945c6592ed2ea44e836a50f0","score":"2","length":"27","name":"Hamvatan","rating":"0","artist":{"name":"Ebi","uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ","original_uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ"},"block":"2","uid":"46acc7a5945c6592ed2ea44e836a50f0","original_uid":"46acc7a5945c6592ed2ea44e836a50f0"},{"hash":"d10ede784996f94e2303c10379ae30b3","score":"2","length":"61","name":"Hamvatan","rating":"0","artist":{"name":"Ebi","uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ","original_uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ"},"block":"2","uid":"d10ede784996f94e2303c10379ae30b3","original_uid":"d10ede784996f94e2303c10379ae30b3"},{"hash":"b913f3191cdb23187d2e562b00b713f6","score":"2","length":"507","name":"Hamvatan","rating":"2","artist":{"name":"Ebi","uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ","original_uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ"},"block":"2","uid":"b913f3191cdb23187d2e562b00b713f6","original_uid":"b913f3191cdb23187d2e562b00b713f6"},{"hash":"18175ad44cc66bf69bd6545d5f649404","score":"2","length":"373","name":"Hamkhoon","rating":"122","artist":{"name":"Shahram Shabpareh & Ebi & Shahrokh"},"block":"3","uid":"18175ad44cc66bf69bd6545d5f649404","original_uid":"18175ad44cc66bf69bd6545d5f649404"},{"hash":"6297635b15fe86bd7454c3407797e2b1","score":"1","length":"214","name":"Hamvatan","rating":"9","artist":{"name":"Ebi","uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ","original_uid":"Y2R15SKK-SEUCAHIVVLIQ"},"block":"4","uid":"6297635b15fe86bd7454c3407797e2b1","original_uid":"6297635b15fe86bd7454c3407797e2b1"},{"hash":"47c7553d95d939ae327716c47bbdf461","score":"1","length":"206","name":"Arezooha ( Hamvatan )","rating":"2","artist":{"name":"Babak Rahnama","uid":"Y2R16UO5-PQDANEDNCVUU","original_uid":"Y2R16UO5-PQDANEDNCVUU"},"block":"4","uid":"47c7553d95d939ae327716c47bbdf461","original_uid":"47c7553d95d939ae327716c47bbdf461"},{"hash":"40d9e918bc6517628ed27fc6064342e1","score":"1","length":"207","name":"Хамватан 2016 Hamvatan 2016","rating":"192","artist":{"name":"Шахриёр Давлатов Shahriyor Dav"},"block":"4","uid":"40d9e918bc6517628ed27fc6064342e1","original_uid":"40d9e918bc6517628ed27fc6064342e1"},{"hash":"67cee3364a057c1bde5ecfdb1738a391","score":"1","length":"210","name":"Hamvatan","rating":"27","artist":{"name":"Valijon vs Shahzod"},"block":"4","uid":"67cee3364a057c1bde5ecfdb1738a391","original_uid":"67cee3364a057c1bde5ecfdb1738a391"},{"hash":"e442838a113cfe12d950dfddd4237882","score":"2","length":"240","name":"Dooset Daram","rating":"493","artist":{"name":"Shahram Shabpareh & Ebi & Shahrokh"},"block":"3","uid":"e442838a113cfe12d950dfddd4237882","original_uid":"e442838a113cfe12d950dfddd4237882"},{"hash":"e714291d7290149211143320705543d3","score":"1","length":"139","name":"Paradise & Diverse (143 Band)","rating":"3","artist":{"name":"Hamvatan"},"block":"4","uid":"e714291d7290149211143320705543d3","original_uid":"e714291d7290149211143320705543d3"},{"hash":"487eced13f8ef1efd2c5de6c886cb771","score":"1","length":"233","name":"Hamvatan","rating":"2","artist":{"name":"Hossein Fars & Behzad Zari"},"block":"4","uid":"487eced13f8ef1efd2c5de6c886cb771","original_uid":"487eced13f8ef1efd2c5de6c886cb771"},{"hash":"9e76eaa4608d0867c7daf196c818b6e4","score":"4","length":"204","name":"Azizam","rating":"134","artist":{"name":"Shahram Shabpareh & Ebi & Shahrokh"},"block":"3","uid":"9e76eaa4608d0867c7daf196c818b6e4","original_uid":"9e76eaa4608d0867c7daf196c818b6e4"},{"hash":"77bcfa352db6c437a88bdb87c6c321d3","score":"1","length":"496","name":"Mandana Azargoshasb","rating":"0","artist":{"name":"Hamvatan koodetaye soghra tamam shod,koodetaye kobra dar raah ast"},"block":"4","uid":"77bcfa352db6c437a88bdb87c6c321d3","original_uid":"77bcfa352db6c437a88bdb87c6c321d3"},{"hash":"b4be4bd5c7396eec142006107dbdc813","score":"1","length":"4","name":"Hamvatan (feat. Helen)","rating":"0","artist":{"name":"Shahram Shabpareh","uid":"Y2R15RQG-V7J982R33BK1","original_uid":"Y2R15RQG-V7J982R33BK1"},"block":"4","uid":"b4be4bd5c7396eec142006107dbdc813","original_uid":"b4be4bd5c7396eec142006107dbdc813"},{"hash":"8ab562b16192a280d0f40d19eeb3c5d1","score":"1","length":"213","name":"Хамватан 2016 Hamvatan 2016","rating":"244","artist":{"name":"Шахриёр Давлатов Shahriyor Davlatov"},"block":"4","uid":"8ab562b16192a280d0f40d19eeb3c5d1","original_uid":"8ab562b16192a280d0f40d19eeb3c5d1"},{"hash":"f19b92b6382ca47b6a69f79817e3dec6","score":"1","length":"242","name":"Hamvatan","rating":"24","artist":{"name":"Helen","uid":"Y2R16PIE-3CQ1NP6OFHK1","original_uid":"Y2R16PIE-3CQ1NP6OFHK1"},"block":"5","uid":"f19b92b6382ca47b6a69f79817e3dec6","original_uid":"f19b92b6382ca47b6a69f79817e3dec6"},{"hash":"7d6b0b16bf0d8d78b9a4af4e8ec02317","score":"1","length":"253","name":"Hamvatan (feat. Helen)","rating":"0","artist":{"name":"Shahram"},"block":"5","uid":"7d6b0b16bf0d8d78b9a4af4e8ec02317","original_uid":"7d6b0b16bf0d8d78b9a4af4e8ec02317"},{"hash":"7ff003359b22e0dbdcf639c0edc6c597","score":"1","length":"216","name":"Ey hamvatan tou behtarini","rating":"2","artist":{"name":"Babak feat Dj Akmali"},"block":"5","uid":"7ff003359b22e0dbdcf639c0edc6c597","original_uid":"7ff003359b22e0dbdcf639c0edc6c597"},{"hash":"8af608992856aad44c8f21b2094a59d7","score":"1","length":"795","name":"Hamvatan (ft. Helen)","rating":"3","artist":{"name":"Shahram Shabpareh","uid":"Y2R15RQG-V7J982R33BK1","original_uid":"Y2R15RQG-V7J982R33BK1"},"block":"5","uid":"8af608992856aad44c8f21b2094a59d7","original_uid":"8af608992856aad44c8f21b2094a59d7"},{"hash":"6a45ee2d7874f5887f95008037304987","score":"1","length":"345","name":"ITN TV - Song 'Hamvatan' - Lyrics by Niloofar","rating":"0","artist":{"name":"Niloofar (Nili)"},"block":"5","uid":"6a45ee2d7874f5887f95008037304987","original_uid":"6a45ee2d7874f5887f95008037304987"},{"hash":"1768c960321dbdabfef0bdc241862f97","score":"1","length":"86","name":"Farzad Farzin","rating":"0","artist":{"name":"Hamvatan"},"block":"5","uid":"1768c960321dbdabfef0bdc241862f97","original_uid":"1768c960321dbdabfef0bdc241862f97"},{"hash":"d3408150bb5c973885ed7c0394face94","score":"1","length":"217","name":"Ey hamvatan Iranian Mp3","rating":"0","artist":{"name":"Babak"},"block":"5","uid":"d3408150bb5c973885ed7c0394face94","original_uid":"d3408150bb5c973885ed7c0394face94"},{"hash":"f20fcc8138e2db5eaff35fbea053a037","score":"1","length":"246","name":"Ey Hamvatan - ای هموطن","rating":"0","artist":{"name":"Elham Music"},"block":"5","uid":"f20fcc8138e2db5eaff35fbea053a037","original_uid":"f20fcc8138e2db5eaff35fbea053a037"},{"hash":"eaae774b826d705ab8634feeb4df0b97","score":"1","length":"345","name":"Farzad farzin","rating":"0","artist":{"name":"Hamvatan"},"block":"5","uid":"eaae774b826d705ab8634feeb4df0b97","original_uid":"eaae774b826d705ab8634feeb4df0b97"}]