[{"hash":"8066adaaa7c512ba42434bc664081fc1","score":"9","length":"65","name":"Ringtone Club Теги [ Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bass Супер Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Музыка Dj Cj h]","rating":"2466","artist":{"name":"Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 Самые лучшие треки у меня id22657227"},"block":"1","uid":"8066adaaa7c512ba42434bc664081fc1","original_uid":"8066adaaa7c512ba42434bc664081fc1"},{"hash":"a567ac8da870c27c94769f6b61617a20","score":"11","length":"214","name":"Ringtone Club","rating":"60","artist":{"name":"Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012"},"block":"2","uid":"a567ac8da870c27c94769f6b61617a20","original_uid":"a567ac8da870c27c94769f6b61617a20"},{"hash":"69f9b8817e0e9555d8da138872945390","score":"11","length":"375","name":"Spirit Of Life [Dubstep] 0:41.::Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 - Ringtone Club 49 Теги [Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bass Супер Январь Фев","rating":"8","artist":{"name":"Dj Anryshka, Molokov"},"block":"2","uid":"69f9b8817e0e9555d8da138872945390","original_uid":"69f9b8817e0e9555d8da138872945390"},{"hash":"3609f48abdadc7b9bbd08487555c5d60","score":"11","length":"53","name":"Ringtone Club 16 Теги [Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bas]","rating":"9","artist":{"name":".Best Club Ringtones. [Producer E.P.E] 2011-2012"},"block":"2","uid":"3609f48abdadc7b9bbd08487555c5d60","original_uid":"3609f48abdadc7b9bbd08487555c5d60"},{"hash":"5a37cfae1053545233d7cd08f2b6a040","score":"11","length":"273","name":"Sun energy 2011(Pump Mix).mp3 1:06 .::Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 - Ringtone Club 43 Теги [Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Ba","rating":"16","artist":{"name":"DJ Atmosfera"},"block":"2","uid":"5a37cfae1053545233d7cd08f2b6a040","original_uid":"5a37cfae1053545233d7cd08f2b6a040"},{"hash":"787e1d608501a3be08573017ad77c601","score":"11","length":"214","name":"Ringtone Club 4 Теги [ Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bass Супер Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Музыка Dj Cj]","rating":"8","artist":{"name":"➨Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012"},"block":"2","uid":"787e1d608501a3be08573017ad77c601","original_uid":"787e1d608501a3be08573017ad77c601"},{"hash":"722b3940b1d81dc8b9c41b84218800d0","score":"11","length":"57","name":"Ringtone Club 36","rating":"0","artist":{"name":"✔.::Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012"},"block":"2","uid":"722b3940b1d81dc8b9c41b84218800d0","original_uid":"722b3940b1d81dc8b9c41b84218800d0"},{"hash":"a415a98ba9e52316d70683d8fcd50940","score":"11","length":"57","name":"] .::Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 - Ringtone Club 36]","rating":"22","artist":{"name":"[MP3"},"block":"2","uid":"a415a98ba9e52316d70683d8fcd50940","original_uid":"a415a98ba9e52316d70683d8fcd50940"},{"hash":"60c595c96d520a39d80c2e77d9e99741","score":"11","length":"48","name":"Ringtone Club 18 Теги [Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bass Супер Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Музыка Dj Cj]","rating":"13","artist":{"name":"テ.::Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012"},"block":"2","uid":"60c595c96d520a39d80c2e77d9e99741","original_uid":"60c595c96d520a39d80c2e77d9e99741"},{"hash":"d6161f7141663f8dd1a6d8cd187ff420","score":"11","length":"60","name":"Ringtone Club Тегиce; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bass Супер Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Музыка Dj Cj","rating":"0","artist":{"name":"Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012"},"block":"2","uid":"d6161f7141663f8dd1a6d8cd187ff420","original_uid":"d6161f7141663f8dd1a6d8cd187ff420"},{"hash":"2f82efb4c5eb492a7cd84891e8c93650","score":"11","length":"83","name":"2012 - Ringtone Club ¹34 d ÑÀÌÛÅ ËÓ×ØÈÅ ÊËÓÁÍÛÅ ÒÐÅÊÈ ÊÎÍÒÀÊÒÀ ddd\/ÏÎÄ","rating":"1","artist":{"name":"Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011"},"block":"2","uid":"2f82efb4c5eb492a7cd84891e8c93650","original_uid":"2f82efb4c5eb492a7cd84891e8c93650"},{"hash":"5c2fa5129918980e21436d51aa866603","score":"15","length":"65","name":"Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 Самые лучшие треки у меня id22657227 - a href=''javascript: showLyrics(1052)","rating":"0","artist":{"name":"WaP.Ka4Ka.Ru"},"block":"3","uid":"5c2fa5129918980e21436d51aa866603","original_uid":"5c2fa5129918980e21436d51aa866603"},{"hash":"1a535c1523ae1f42438b958c47ff9090","score":"15","length":"65","name":"Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 Самые лучшие треки у меня id22657227 - a href='javascript: showLyrics(105287633, 10445111);'Ringtone Club Теги [ Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix","rating":"0","artist":{"name":"WaP.Ka4Ka.Ru"},"block":"3","uid":"1a535c1523ae1f42438b958c47ff9090","original_uid":"1a535c1523ae1f42438b958c47ff9090"},{"hash":"8cfff3020f60e0dd0eef0a34d9527e93","score":"15","length":"65","name":"Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 Самые лучшие треки у меня id22657227 - a href='javascript: showLyrics(105287633, 10445111);'Ringtone Club Теги [ Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Кл","rating":"0","artist":{"name":"WaP.Ka4Ka.Ru"},"block":"3","uid":"8cfff3020f60e0dd0eef0a34d9527e93","original_uid":"8cfff3020f60e0dd0eef0a34d9527e93"},{"hash":"147a84fa70a52971ce1fc3f0ef3085b3","score":"30","length":"43","name":"Ringtone Club Теги [ Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bass Супер Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Музыка Dj Cj h]","rating":"3","artist":{"name":"Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012"},"block":"4","uid":"147a84fa70a52971ce1fc3f0ef3085b3","original_uid":"147a84fa70a52971ce1fc3f0ef3085b3"},{"hash":"3c9e86480e7f6d6b28bef350a0f37e46","score":"30","length":"65","name":"Ringtone Club Теги [ Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bass Супер Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Музыка Dj Cj h]","rating":"0","artist":{"name":"zashevelilos.ru .::Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 Самые лучшие треки"},"block":"4","uid":"3c9e86480e7f6d6b28bef350a0f37e46","original_uid":"3c9e86480e7f6d6b28bef350a0f37e46"},{"hash":"c3b2c7325aa0e78fecae30013ed03da0","score":"15","length":"65","name":"Ringtone Club Теги [ Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bass Супер Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Музыка Dj Cj h]","rating":"2","artist":{"name":"201 .::Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 Самые лучшие треки у меня id22657227"},"block":"3","uid":"c3b2c7325aa0e78fecae30013ed03da0","original_uid":"c3b2c7325aa0e78fecae30013ed03da0"},{"hash":"e0b0611ff12bbf119988051b39d31f37","score":"15","length":"65","name":"❤Ringtone Club Теги❤","rating":"5","artist":{"name":"Best Club Ringtones::. [Producer E.P.E] 2011-2012 Самые лучшие треки у меня id22657227"},"block":"3","uid":"e0b0611ff12bbf119988051b39d31f37","original_uid":"e0b0611ff12bbf119988051b39d31f37"},{"hash":"3dac2593494234fd2458e70e88245a60","score":"30","length":"65","name":"Ringtone Club Теги [ Electro;Trance; House;Hard ; Club; Remix; Рингтоны; Бомба; Казантип; kazantip Mix Original Клубнячек Клуб Dance ТАнцы Бассы Bass Супер Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Музыка Dj Cj h]","rating":"0","artist":{"name":"๑۩ ღ ♔♔♔ VIP SEYMUR VIP ♔♔♔ ๑۩ ღ"},"block":"4","uid":"3dac2593494234fd2458e70e88245a60","original_uid":"3dac2593494234fd2458e70e88245a60"},{"hash":"b9ef74ee92f2c289d3d374d373c3c0a0","score":"1","length":"34","name":"Seven Nation Army(Remix) ringtone","rating":"1304","artist":{"name":"The White Stripes","uid":"Y2R13QFL-1NHJKA44MO68","original_uid":"Y2R13QFL-1NHJKA44MO68"},"block":"5","uid":"b9ef74ee92f2c289d3d374d373c3c0a0","original_uid":"b9ef74ee92f2c289d3d374d373c3c0a0"},{"hash":"67ea83cd79e23a837644352e2aa570b0","score":"1","length":"227","name":"Ringtone","rating":"903","artist":{"name":"Big Boi","uid":"Y2R150VN-2ABQ2MVTPET6","original_uid":"Y2R150VN-2ABQ2MVTPET6"},"block":"5","uid":"67ea83cd79e23a837644352e2aa570b0","original_uid":"67ea83cd79e23a837644352e2aa570b0"},{"hash":"b39fa0f8bdfce58310fb21c8900e64d0","score":"1","length":"29","name":"Желанная любовь (ringtone)","rating":"1216","artist":{"name":"Турбомода","uid":"Y2R1BFQK-MMT46FD65A76","original_uid":"Y2R1BFQK-MMT46FD65A76"},"block":"5","uid":"b39fa0f8bdfce58310fb21c8900e64d0","original_uid":"b39fa0f8bdfce58310fb21c8900e64d0"},{"hash":"45bfce8a8499b74f47cb1e5dd07990a1","score":"1","length":"14","name":"Ringtone Mesaj Zil sesi","rating":"601","artist":{"name":"Iphone 6"},"block":"5","uid":"45bfce8a8499b74f47cb1e5dd07990a1","original_uid":"45bfce8a8499b74f47cb1e5dd07990a1"},{"hash":"7966c272568484da62a866861ca174b0","score":"1","length":"20","name":"Iphone ringtone","rating":"1947","artist":{"name":"Marimba"},"block":"5","uid":"7966c272568484da62a866861ca174b0","original_uid":"7966c272568484da62a866861ca174b0"},{"hash":"55fbb3eefabb3df7a0df4469d5af6bb1","score":"1","length":"61","name":"Ringtone#`9","rating":"892","artist":{"name":"EBASH ©"},"block":"5","uid":"55fbb3eefabb3df7a0df4469d5af6bb1","original_uid":"55fbb3eefabb3df7a0df4469d5af6bb1"},{"hash":"7772c75593227bc0ab7b6454bcf12491","score":"1","length":"304","name":"2010) Best Of 2009 - Armin Van Buuren Pres Gaia - [Trance 2009] - Tuvan (Original Mix) ааа...ная","rating":"579","artist":{"name":"DJ Feel pres: шоу Трансмиссия на Радио Рекорд (14"},"block":"5","uid":"7772c75593227bc0ab7b6454bcf12491","original_uid":"7772c75593227bc0ab7b6454bcf12491"},{"hash":"9b8e291ea987c48fdba597b30e03f741","score":"1","length":"27","name":"Iphone-ringtone","rating":"1095","artist":{"name":"Fdb"},"block":"5","uid":"9b8e291ea987c48fdba597b30e03f741","original_uid":"9b8e291ea987c48fdba597b30e03f741"},{"hash":"50e28e404ae4e1b1bc38930112f92b90","score":"1","length":"40","name":"DubStep Rington","rating":"1044","artist":{"name":"Жёсткий дабстеп"},"block":"5","uid":"50e28e404ae4e1b1bc38930112f92b90","original_uid":"50e28e404ae4e1b1bc38930112f92b90"},{"hash":"4a26e44d4ab5b10b6183a6c59745e490","score":"1","length":"34","name":"IPhone ringtone d&b-iphone remix","rating":"1334","artist":{"name":"Pliep"},"block":"5","uid":"4a26e44d4ab5b10b6183a6c59745e490","original_uid":"4a26e44d4ab5b10b6183a6c59745e490"},{"hash":"ddec850bd12e546a416798989f23a511","score":"1","length":"209","name":"Best Laid Plans","rating":"1208","artist":{"name":"James Blunt","uid":"Y2R14SFJ-N393RIBQK0OA","original_uid":"Y2R14SFJ-N393RIBQK0OA"},"block":"5","uid":"ddec850bd12e546a416798989f23a511","original_uid":"ddec850bd12e546a416798989f23a511"},{"hash":"40edf6caa892c87b17b8adc5d781ee71","score":"1","length":"23","name":"Тебе пришло новое смс сообщение","rating":"645","artist":{"name":"Black House. World Of Ringtons"},"block":"5","uid":"40edf6caa892c87b17b8adc5d781ee71","original_uid":"40edf6caa892c87b17b8adc5d781ee71"},{"hash":"6801e5356e5b45fe69a592df8dd2caa1","score":"1","length":"257","name":"Позови feat. Триада (Produced By Alagui) (2011)","rating":"967","artist":{"name":"Luxor","uid":"Y2R1B7FP-PJPTFC6863B9","original_uid":"Y2R1B7FP-PJPTFC6863B9"},"block":"5","uid":"6801e5356e5b45fe69a592df8dd2caa1","original_uid":"6801e5356e5b45fe69a592df8dd2caa1"},{"hash":"a696c1e95132a98b2a3a03cc3327e111","score":"1","length":"22","name":"Ответь на звонок, звонит брат(NFS3)","rating":"790","artist":{"name":"Black House. World Of Ringtons."},"block":"5","uid":"a696c1e95132a98b2a3a03cc3327e111","original_uid":"a696c1e95132a98b2a3a03cc3327e111"},{"hash":"2344c6b6062d0052c6609c31e845f4a1","score":"1","length":"411","name":"Dragon Legend (VA The Best Of Italo Disco - 11, 1988)","rating":"728","artist":{"name":"Koto","uid":"Y2R14C8V-R1VA0GHP2Q0Q","original_uid":"Y2R14C8V-R1VA0GHP2Q0Q"},"block":"5","uid":"2344c6b6062d0052c6609c31e845f4a1","original_uid":"2344c6b6062d0052c6609c31e845f4a1"},{"hash":"7b7157667250a5bcf830b9d1c9c640e0","score":"1","length":"60","name":"Будильник [Ringtone]","rating":"727","artist":{"name":"VERTU","uid":"Y2R17H1R-48U8L13RICUL","original_uid":"Y2R17H1R-48U8L13RICUL"},"block":"5","uid":"7b7157667250a5bcf830b9d1c9c640e0","original_uid":"7b7157667250a5bcf830b9d1c9c640e0"},{"hash":"2838c17dac2ebc5d5e4c39cd1e0e3251","score":"1","length":"191","name":"Best In Me (2004)","rating":"792","artist":{"name":"Blue","uid":"Y2R13NFS-IVEC0ELNP36O","original_uid":"Y2R13NFS-IVEC0ELNP36O"},"block":"5","uid":"2838c17dac2ebc5d5e4c39cd1e0e3251","original_uid":"2838c17dac2ebc5d5e4c39cd1e0e3251"},{"hash":"433678dbbb55591452a927e42c00e001","score":"1","length":"70","name":"Ringtone vertu","rating":"913","artist":{"name":"VERTU","uid":"Y2R17H1R-48U8L13RICUL","original_uid":"Y2R17H1R-48U8L13RICUL"},"block":"5","uid":"433678dbbb55591452a927e42c00e001","original_uid":"433678dbbb55591452a927e42c00e001"},{"hash":"180264c08c42d0b402493f2466010480","score":"1","length":"95","name":"Danza Kuduro ringtone рингтон на звонок by Dj Diva","rating":"1002","artist":{"name":"Don Omar","uid":"Y2R14CRT-5AMH3QTEDLQN","original_uid":"Y2R14CRT-5AMH3QTEDLQN"},"block":"5","uid":"180264c08c42d0b402493f2466010480","original_uid":"180264c08c42d0b402493f2466010480"},{"hash":"aacf1647c83400fe32061f41dbcf36c0","score":"1","length":"48","name":"[Ringtone]","rating":"1181","artist":{"name":"Страшная рождественская музыка"},"block":"5","uid":"aacf1647c83400fe32061f41dbcf36c0","original_uid":"aacf1647c83400fe32061f41dbcf36c0"},{"hash":"2387fca819a936601552f2d831719531","score":"1","length":"2747","name":"Royal Music Podcast 002 клубняк 2015 new радио рекорд house club house кач electro house музыка супер качает класс super hit хит hits зима 2015 супер super качает 2013 record radio афигенный трек music кайф best 2012 лучшая музыка 2011 казантип kazantip i","rating":"1506","artist":{"name":"DJ Mexx & DJ Kolya Funk"},"block":"5","uid":"2387fca819a936601552f2d831719531","original_uid":"2387fca819a936601552f2d831719531"},{"hash":"6388e5d7dd080964c1f6a3cd582d6930","score":"1","length":"100","name":"All the best","rating":"649","artist":{"name":"Shahid Kapoor","uid":"Y2R1BLG9-IGUGDD713I2P","original_uid":"Y2R1BLG9-IGUGDD713I2P"},"block":"5","uid":"6388e5d7dd080964c1f6a3cd582d6930","original_uid":"6388e5d7dd080964c1f6a3cd582d6930"},{"hash":"e7b17ba4acba5e9b1c04f375774ab5d1","score":"1","length":"75","name":"How to customize ringtone","rating":"936","artist":{"name":"Nokia Lumia 525"},"block":"5","uid":"e7b17ba4acba5e9b1c04f375774ab5d1","original_uid":"e7b17ba4acba5e9b1c04f375774ab5d1"},{"hash":"9ed1b4bb92f7911fd82ec13450fcb210","score":"1","length":"195","name":"Aqua - Barbie girl","rating":"717","artist":{"name":"The Best hits of 90's"},"block":"5","uid":"9ed1b4bb92f7911fd82ec13450fcb210","original_uid":"9ed1b4bb92f7911fd82ec13450fcb210"},{"hash":"4ff52ba7bd82573632deef5a19db3671","score":"1","length":"0","name":"Best I Ever Had","rating":"1094","artist":{"name":"DRAKE","uid":"Y2R16HLH-5JVETS56A29C","original_uid":"Y2R16HLH-5JVETS56A29C"},"block":"5","uid":"4ff52ba7bd82573632deef5a19db3671","original_uid":"4ff52ba7bd82573632deef5a19db3671"},{"hash":"a34630381ab0b14405a91c9e97715711","score":"1","length":"221","name":"Please Send Me Someone To Love","rating":"596","artist":{"name":"THE BEST OF SADE"},"block":"5","uid":"a34630381ab0b14405a91c9e97715711","original_uid":"a34630381ab0b14405a91c9e97715711"},{"hash":"0056e225582c1a4ec768e2cb23b5b551","score":"1","length":"32","name":"Как будто мы с тобой (ringtone)","rating":"1379","artist":{"name":"Ирина Круг и Алексей Брянцев","uid":"Y2R19E5U-2H9PKET02QFG","original_uid":"Y2R19E5U-2H9PKET02QFG"},"block":"5","uid":"0056e225582c1a4ec768e2cb23b5b551","original_uid":"0056e225582c1a4ec768e2cb23b5b551"},{"hash":"894552427fed7d60a4df105c03b660e1","score":"1","length":"246","name":"I Used To Have A Best Friend (But Then He Gave Me An STD)","rating":"704","artist":{"name":"Asking Alexandria","uid":"Y2R16P5M-05CC5RMHTJ56","original_uid":"Y2R16P5M-05CC5RMHTJ56"},"block":"5","uid":"894552427fed7d60a4df105c03b660e1","original_uid":"894552427fed7d60a4df105c03b660e1"},{"hash":"7f1657854563a05ae4f8dac5277b72b0","score":"1","length":"220","name":"Apex (Produced by Knife Party)","rating":"764","artist":{"name":"Foreign Beggars","uid":"Y2R14RRV-BLCJ3JLBAAIK","original_uid":"Y2R14RRV-BLCJ3JLBAAIK"},"block":"5","uid":"7f1657854563a05ae4f8dac5277b72b0","original_uid":"7f1657854563a05ae4f8dac5277b72b0"},{"hash":"f7d636d3ce132ef24215012e5e13f5d0","score":"1","length":"240","name":"Simply The Best","rating":"993","artist":{"name":"Kruk","uid":"Y2R1694V-FQ9CPSEI41HR","original_uid":"Y2R1694V-FQ9CPSEI41HR"},"block":"5","uid":"f7d636d3ce132ef24215012e5e13f5d0","original_uid":"f7d636d3ce132ef24215012e5e13f5d0"},{"hash":"7d8e84e2e8755df646d2345659850531","score":"1","length":"252","name":"Soundtrack - Track 13","rating":"664","artist":{"name":"The best of rocky"},"block":"5","uid":"7d8e84e2e8755df646d2345659850531","original_uid":"7d8e84e2e8755df646d2345659850531"}]